PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

PSYCHIKA - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Strona Pracowni Psychiki i Psychoedukacji

RADZENIE SOBIE ZE STRESEMWspółczesne rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem można scharakteryzować za pomocą definicji Lazarusa i Folkman, według której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby.

Jako zasoby rozumie się te rzeczy, którymi dysponujemy, a które są przydatne przy radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, np.: pieniądze, atrakcyjność fizyczna, wysoka samoocena, wiedza, tradycje, wsparcie bliskich, itp.

W radzeniu sobie ze stresem pomagają nam style i strategie:

  • styl radzenia sobie: posiadany przez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
  • strategie radzenia sobie: poznawcze i behawioralne wysiłki oraz mechanizmy obronne, jakie jednostka stosuje w konkretnej sytuacji stresowej.

W badaniach wyróżniono dwa podstawowe style radzenia sobie ze stresem:

  • skoncentrowane na problemie: ukierunkowane na opanowanie stresora w celu zmniejszenia lub usunięcia jego stresujących właściwości (np. w sytuacji egzaminu, dana jednostka wykorzystuje takie strategie, jak uczenie się
  • skoncentrowane na emocjach: opanowanie reakcji emocjonalnej związanej ze stresorem (np. żartowanie ze swojej sytuacji)


zobacz również: stresor, stresSheridan C.L., Radmacher S.A. (1998) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia

Heszen – Niejodek I. (2000) Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. w: Strealu J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki T.III, Gdańsk GWP.

Za: Instytutem Psychologii Zdrowia